Missie & visie

Onze visie en missie als baken voor alles wat we doen op Monnikenheide-Spectrum.

Missie

Monnikenheide-Spectrum wil uitmunten in warme en professionele dienstverlening aan personen met een verstandelijke beperking en hun gezin.

 • Uitmunten 
  We kiezen voor kwaliteit en zoeken daarom voortdurend naar vernieuwing en verbetering.
 • Warm
  We werken voor en met mensen. Vanuit een inlevende grondhouding zorgen we voor een onthalende en betrokken sfeer die alle medewerkers uitdragen.
 • Professioneel
  We organiseren ons goed. We zetten alle middelen efficiënt in waardoor we meer en beter kunnen doen.
 • Personen met een verstandelijke beperking en hun gezin
  We betrekken het gezin en het netwerk van elke cliënt bij het uitwerken van de dienstverlening. Elke partner wordt erkend in zijn essentiële rol. Het pedagogisch concept vormt de leidraad en het inhoudelijke kader waarbinnen we de missie realiseren.

Visie

Inclusie als uitgangspunt

We beschouwen elke cliënt als een volwaardige burger die ondersteund wordt om optimaal deel te nemen aan het maatschappelijke leven in de kleine en grote omgeving rond om hem. We versterken zijn inzichten en mogelijkheden en helpen de beperkingen te overbruggen.

We stimuleren de verschillende spelers in de samenleving om zich open te stellen en klaar te maken om een volwaardige deelname te doen slagen. Via grote aanwezigheid, zichtbaarheid, actieve samenwerking en initiatief willen we de drempels verlagen en de betrokkenheid vergroten.

We maken deel uit van de samenleving die we betrekken bij de organisatie en waarvoor we een meerwaarde willen realiseren. We communiceren daarover op een transparante wijze.

Warm en kwaliteitsvol

We gaan het gesprek aan met elke cliënt en zijn netwerk om zijn vragen goed te kunnen begrijpen en beantwoorden. We zetten vanuit de persoonlijke verbinding en het engagement van elke medewerker de bakens uit voor een warme en betrokken dienstverlening. Door de voortdurende reflectie blijven we de werking kwaliteitsvol onderbouwen in goede dialoog met alle belanghebbenden.

Cliëntgerichte aanpak

De cliënt staat centraal. Een doorgedreven vraag-verduidelijking geeft richting aan de dagelijkse ondersteuning en de keuzes die samen gemaakt worden in het traject van elke cliënt. De goede observatie van en het gesprek met de cliënt en zijn netwerk waarborgen een breedgedragen beeldvorming binnen de domeinen van kwaliteit van leven. 

De ondersteuning van elke cliënt is uniek en gericht op een passende en wenselijke deelname aan het maatschappelijke leven, ook door de omgeving en de lokale gemeenschap een plaats te geven in de dagelijkse werking. We werken actief aan het verhogen van de weerbaarheid en het opheffen van drempels.

Duurzaamheid

Een mooie woon- en leefomgeving maakt mensen mooi.  We zetten daarom in op huisvesting van hoge kwaliteit die architecturaal aantrekkelijk oogt en duurzame antwoorden biedt voor een kwaliteitsvolle zorgomgeving met een efficiënt ruimte-, materiaal- en energiegebruik. 

Een sterk team

Mensen maken de organisatie, mensen verbinden, zorgen en ondersteunen. De sterkte van het team medewerkers vormt de cruciale sleutel tot een kwaliteitsvolle dienstverlening. We doen een beroep op de betrokkenheid van elk teamlid, ongeacht zijn functie of verantwoordelijkheid, om een bijdrage te leveren aan een kwaliteitsvolle zorg voor elke cliënt. We hechten daarom veel belang aan de ondersteuning van elke medewerker door in te zetten op de continue coaching, de goede samenwerking binnen het team en mogelijkheid om zich intern en extern bij te scholen. We dagen de medewerkers uit om hun competenties actief aan te spreken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen die de kwaliteit van de dienstverlening weer een stap vooruit kunnen zetten.

Betaalbare dienstverlening

Monnikenheide-Spectrum waarborgt de betaalbaarheid van de zorg die we aanbieden zodat elke cliënt de gepaste dienstverlening ontvangt binnen de marge van zijn inkomen. Door een gezond financieel beleid te voeren en schaalvoordelen te activeren, houden we de vaste kosten onder controle.